Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ 2016

2016-10-22 10:06:30

Ngày 08 tháng 04 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT) đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT - BGTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ", mã số đăng ký : QCVN 41:2016/BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2012/TT - BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ" và Thông tư số 27/2015/TT - BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc".

Quy chuẩn mới này có rất nhiều điểm mới về hệ thống báo hiệu đường bộ, bám sát thực tế và thuận lợi hơn cho người tham gia giao thông.

Nội dung chi tiết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ xem tại đây.

Các tin khác
Copyright © 2015 ABC Taxi