Thanh toán

Các hình thức thanh toán

Dịch vụ thanh toán trả trước

TAXI VOUCHER

- Chức năng: là hình thức thanh toán trả trước, sau khi sử dụng dịch vụ Khách hàng thanh toán bằng Voucher thay cho tiền mặt.

- Mức chiết khấu: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh - 04.37191194 (máy lẻ: 33).

- Hướng dẫn sử dụng Voucher:

Sau khi sử dụng dịch vụ Taxi, Khách hàng thanh toán bằng Voucher thay cho tiền mặt. Ví dụ: Khách hàng phải trả 90.000 đồng thì đưa cho lái xe 5 tờ Voucher (20.000 đ/tờ), lái xe sẽ phải trả lại Khách hàng 10.000 đồng.

Lưu ý:

Phiếu này không có giá trị quy đổi thành tiền Lái xe trả lại tiền cho khách hàng nếu trong trường hơp không sử dụng hết giá trị trong phiếu này

Dịch vụ thanh toán trả sau

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Chức năng: là hình thức thanh toán trả sau, sau khi sử dụng dịch vụ taxi, Khách thanh toán bằng Taxicard thay cho tiền mặt

- Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển Taxicard có 30 seri và 60 liên (trong đó 2 liên chung 01 seri, một liên khách lưu – màu hồng và 01 liên giao cho lái xe - màu trắng). Khách hàng ghi đủ và đúng các thông tin trên liên taxicard như: ngày sử dụng, số xe, số tiền (bằng số và chữ), nơi đi, nơi đến. Khách hàng và lái xe ký ghi rõ họ tên.

Copyright © 2015 ABC Taxi