Giới thiệu

Nhận diện thương hiệu

Thương hiệu thể hiện ở việc xác định logo, hình thức quy chuẩn nhận diện trên xe taxi ABC

Quy chuẩn logo

Logo thương hiệu TAXI ABC

Quy chuẩn nhận diện trên các phương tiện

Copyright © 2015 ABC Taxi